Privātuma un Sīkdatņu Politika

Privātuma Un Sīkdatņu Politika

Šajā privātuma un sīkdatņu politikā skaidrots kā SIA “Alfor” kā personu datu apstrādes pārzinis (turpmāk tekstā–Pārzinis) apstrādā personas datus un sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) prasībām.

Privātuma un sīkdatņu politikas mērķis ir informēt viesnīcas “Aston Hotel Riga” (turpmāk tekstā – Viesnīca) un tās tīmekļa vietnes apmeklētājus par personas datu apstrādi, to mērķiem un personas datu aizsardzības pasākumiem.

Pārziņa kontaktinformācija

Pārzinis: SIA “Alfor”, reģistrācijas Nr.40003512913, juridiskā un faktiskā adrese Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija e-pasta adrese: alfor@alfor.lv, tālruņa numurs 67301000.

Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: dpo@alfor.lv.

Informācija par personas datu apstrādi, iegūšanu, nodošanu un aizsardzību

Pārzinis, lai nodrošinātu atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, ievēro šādus datu apstrādes principus:

 • personas datus iegūst no datu subjekta uz piekrišanas pamata;
 • personas datu apstrāde izriet no līgumsaistībām, lai nodrošinātu līgumā minētos mērķus un pienākumus;
 • personas datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanu;
 • informē datu subjektu kādiem mērķiem personas dati tiek vākti un izmantoti;
 • apstrādā personas datus saskaņā ar Regulu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
 • apstrādā un vāc personas datus:
 • viesnīcas pakalpojumu sniegšanai;
 • ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
 • grāmatvedības un personālresursu vajadzībām;
 • savu leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • normatīvo aktu prasību izpildei;
 • pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas vajadzībām;
 • mārketinga vajadzībām;
 • klientu, darbinieku un īpašuma drošības vajadzībām;

 

 • veic piesardzības pasākumus, lai novērstu personas datu nozaudēšanu, nepareizu lietošanu un neatļautu piekļuvi, izpaušanu, pārveidošanu un iznīcināšanu;
 • veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu sistēmas, kurās tiek uzglabāti personas dati;
 • personas datus apkopo, apstrādā, uzglabā un nodod automatizētās un/vai uz dokumentiem balstītās datu apstrādes sistēmās;
 • nodrošina, ka piekļuve personas datiem ir attiecīgām pilnvarotām personām, kurām šāda piekļuve ir nepieciešama, lai pildītu savus amata pienākumus;
 • personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi;
 • personas dati netiek glabāti ilgāk, kā noteikts normatīvajos aktos vai konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm pēc attiecīgās iestādes juridiski pamatota pieprasījuma saņemšanas;
 • dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstī. Personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Pārzinis neapstrādā īpašās kategorijas personas datus par datu subjektiem.

Personas datu apstrādes mērķis

Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • lai saņemtu viesnīcas pakalpojumus, klients sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pilsonība (valsts piederība), e-pasta adrese, tālruņa numurs, kredītkartes numurs un derīguma termiņš, personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • lai sniegtu ēdināšanas pakalpojumus, klients sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
 • lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi un maksājumu administrēšanu, apstrādātie dati par darbībām var ietvert: tiešsaistes maksājumu datus (debetkartes/kredītkartes numurs), konta numurs;
 • lai nodrošinātu viesnīcas Aston Hotel Riga mājas lapas drošības, uzlabošanas, pilnveidošanas un uzturēšanas darbības, tiek ievāktas sīkdatnes. Papildu informācija par sīkdatnēm un tās pārvaldību norādīta zemāk sadaļā sīkdatņu izmantošana;
 • lai nodrošinātu mārketinga aktivitātes;
 • lai novērstu noziedzīgu nodarījumu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzības, drošības un kārtības nodrošināšanu.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Pārzinis apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma noslēgšana – lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi un tiešsaistes maksājumu apstrādi;
 • normatīvo aktu izpilde – lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • leģitīmās intereses – lai realizētu līgumsaistības un līgumā minēto mērķu sasniegšanu, vai no normatīvajiem aktiem izrietošās leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšana – lai nodrošinātu Pārziņa rīcībā esošo datu drošību.

Izmaksu atlīdzināšanas prasības

Pārzinim nav tiesību pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar Regulu, izņemot, ja datu subjekts pieprasa vairāk nekā vienu datu kopiju, tajā skaitā, ja pieprasījumi par vieniem un tiem pašiem personas datiem tiek iesniegti vairākkārt. Tādā gadījumā Pārzinis var pieprasīt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām.

Personas datu glabāšana

Pārzinis glabā personas datus, atbilstoši šajā Privātuma un sīkdatņu politikā minētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt savstarpējās uzņemtās līguma saistības.

 

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, kādi personas dati ir Pārziņa rīcībā un kādam mērķim tie tiek apstrādāti, lūgt labot, papildināt vai dzēst datus, pārnest datus (datu pārnesamība), kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, iesniedzot iesniegumu Pārzinim, Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi: dpo@alfor.lv.

Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju datu subjekts var saņemt mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā vai e-pastu, vai ierodoties personīgi Pārziņa ofisā Plieņciema ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvijā.

Gadījumā, ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, Latvijā.

Sīkdatņu izmantošana

Pārzinis viesnīcas Aston Hotel Riga mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookies), lai palīdzētu uzlabot mājas lapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību.

Apmeklējot mājas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Pārzinis respektē tiesības uz privātumu un, ja lietotājs nevēlas sīkdatnes pieņemt, ir iespējams paziņojumu aizvērt, kā arī sniedz iespēju mainīt iestatījumus un  izvēlēties neatļaut visa veida pieejamās sīkdatnes un definēt savus uzstādījumus, izmantojot sīkdatņu iestatījuma pogu. Pārzinis informē, ka sīkdatņu bloķēšana var ietekmēt mājas lapas darbību un piedāvātos pakalpojumus. Ja mājas lapas lietotājs akceptē sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana, ar kuru tas apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

„Interneta sīkdatne” ir neliela datne, ko veido burti un cipari, kas tiks uzstādīta apmeklētāja datorā, mobilajā ierīcē vai jebkurā citā ierīcē, no kuras datu subjekts piekļūst internetam.

Sīkdatne tiek uzstādīta caur pieprasījumu, ko tīmekļa pārlūkam (t.i., Edge, Firefox, Chrome) nosūta tīmekļa serveris, un tā ir pilnībā „pasīva” (tā neietver programmatūru, vīrusus vai spiegprogrammatūru, kā arī tā nevar piekļūt informācijai datu subjekta ierīces cietajā diskā). Tā ir anonīma un tieši Jūs neidentificē.

Sīkdatnes ļauj Pārzinim iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti saistībā ar ierīcēm, no kurām internetā datu subjekts apmeklē vietnes, tādējādi atvieglojot datu subjektam piekļuvi vietnēm un integrējot vietnē lietotnes vai funkcijas, kas var sniegt datu subjektam labāku vietnes navigācijas pieredzi, padarot to lietderīgāku un patīkamāku.

 

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kā var noskaidrot, kādas sīkdatnes ir uzstādītas Jūsu ierīcē un kā tās pārvaldīt vai dzēst, dodieties uz tīmekļa vietni: www.allaboutcookies.org.

Jautājumu gadījumā var sazināties

Ja rodas, kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Pārzini, vai tā datu aizsardzības speciālistu, izmantojot vienu no šiem saziņas līdzekļiem: e-pasts: dpo@alfor.lv, tālrunis 67301000.

Pārzinim ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus vai papildinājumus šajā Privātuma un sīkdatņu politikā. Privātuma un sīkdatņu politikas aktuālā redakcija publicēta viesnīcas Aston Hotel Riga tīmekļa vietnē www.astonhotelriga.com.